เมนูหลัก
แบบฟอร์ม ชสอค.
สายด่วนองค์กรคู่เพื่อครูไทย
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอค.
085-6433158 สสอค.
085-6429095 สสอค.
085-4624998 สสอค.
085-4612485 สสอค.
สถาบันการเงิน
สถิติเว็บไซต์
นาย ก๊ก  ดอนสำราญ
ประธานกรรมการ
นาย สุรศักดิ์   ยศปัญญา
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ฯ
 
สรุปยอดผู้เสียชีวิต สสอท.
ประจำปี 2554
ณ วันที่ 22 เมษายน 2554
: สมาชิกทั้งหมด
: 31 มีนาคม 2554
: 106,568 คน
: ยอดเสียชีวิต
: 120 ศพ
: ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
: 4,000 บาท
: หัก ค่าสงเคราะห์ศพ
: (120 ศพ x 6 บาท)
: 720 บาท
=
: คงเหลือ (3.)-(4.)
: 3,280 บาท
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
บริการช่วยเหลือ
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเดินทาง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด
510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042-812192 แฟกซ์. 042-832433 E-mail : ftsc.coop@gmail.com