เมนูหลัก
เจ้าหน้าที่สมาคม
ระเบียบสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ประกาศสมาคม
หนังสือเวียน
มติที่ประชุมที่สำคัญ
1 ตรวจสอบภายใน1
รายงานการประชุม
สถานภาพ
- จำนวนสมาชิก
- งบทดลอง
แบบฟอร์ม สสอค.
ประกาศ (สสอค.9)
- คู่มือสมาชิก
- คู่มือศูนย์ประสานงาน
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
02-496-1337 สนง.
02-4961338 แฟ๊กซ์
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
บริการช่วยเหลือ
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเดินทาง
สถิติเว็บไซต์
ตารางสรุปการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์ถัวเฉลี่ยต่อปี ( แนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 3/2561 )
สมาชิกสามัญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ข้อมูล พฤศจิกายน 2560
เดือน
จำนวน
สมาชิก
สมาชิก
ใหม่
สมาชิกรอบ
เสียชีวิต
ค่าสงเคราะห์
ศพละ

หักค่า
สงเคราะห์ศพ
เดือนนี้

ค่าสงเคราะห์
ศพล่วงหน้า
ใช้แล้วทั้งสิ้น
เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าคงเหลือ
ธ.ค.57
265,662
   
2,042
       
ธ.ค.58
275,869
   
2,257
       
ธ.ค.59
259,873
   
2,189
       
ธ.ค.60
275,678
   
2,312
       
ธ.ค.61
291,425
   
2,377
       
ม.ค.62
293,719
2,544
รอบคงสภาพปี 62
(ตามรายละเอียด)
221
2.055
454.16
1,299.80

2,778.16

รอบคงสภาพปี62
(12/56)
1,299.80
2,830.35
รอบคงสภาพปี 62
(2/57 - 9/58)
1,299.80
3,174.66
รอบคงสภาพปี 62
(10/58)
1,299.80
3,210.58
รอบคงสภาพปี 62
(11/58)
1,299.80
3,174.66
รอบคงสภาพปี 62
(12/58 - 10/59)
1,299.80
3,365.66
คงสภาพปี 62
(11/59)
1,299.80
3,332.75
คงสภาพปี 62
(12/59,1/60-10/60)
1,299.80
3,476.99
คงสภาพปี 62
(11/60)
1,299.80
3,256.93
รอบคงสภาพปี 62
(12/60,1/61-9/61)
1,299.80
3,476.99
รอบคงสภาพปี 62
(10/61)
1,299.80
3,472.76
รอบ 11/61
(1 พ.ย. 61)
1,299.80
3,500.21
รอบ 12/61
(1 ธ.ค. 61)
863.03
3,936.98
รอบ 1/62
(1 ม.ค. 62)
454.16
4,345.85
รวม
2,544
221
แนวคิดในการจัดตั้ง องค์กร
คู่ เพื่อครูทั่วประเทศ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทั้ง 5
ภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันควร
ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์วิชาชีพครู
>> ดูรายละเอียด

ประกาศจดทะเบียน
ฌาปนกิจชุมนุมฯ จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14
ก.พ. 2553 >> ดูรายละเอียด
คู่มือคณะกรรมการ และเจ้า
หน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน

ครั้งที่ 2 >> ดูรายละเอียด
ดาว์นโหลด เอกสารต่างๆ
สามารถ ดาว์นโหลดเอกสาร
เช่น ใบสมัคร,ประกาศ, คำสั่ง,
แบบประชาสัมพันธ์
>> คลิกที่นี่
ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อ

เพื่อดำเนินการแทน และให้
มีผลผูกพันธ์สมาคมประจำ
ศูนย์ >> ดูรายละเอียด

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สสอท.

ปฏิบัติงานของสมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมฯ
ของสมาคมฌาปนกิจสง-
เคราะห์สมาชิกชุมนุมฯ
>> ดูรายละเอียด

รายละเอียดข้อมูลทุน
ดำเนินการ

แบ่งกลุ่มตามภูมิภาคของ
สมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด
 
 

นายอุทัย  ศรีเทพ
นายกสมาคมฯ
นาย สุรศักดิ์   ยศปัญญา
ผู้จัดการสมาคมฯ
โทร. 081-5927829

Accounting Program

งานนำเสนอ สสอค.
บรรยายสมาคมฌาปนกิจ
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1337,02-496-1338 E-mail : ftsc.coop1@gmail.com