CLOSE

 
เมนูหลัก
เจ้าหน้าที่สมาคม
ระเบียบสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ประกาศสมาคม
หนังสือเวียน
มติที่ประชุมที่สำคัญ
1 ตรวจสอบภายใน
รายงานการประชุม
สถานภาพ
- จำนวนสมาชิก
- งบทดลอง
แบบฟอร์ม สสอค.1
ประกาศ (สสอค.9) 1
- คู่มือสมาชิก
- คู่มือศูนย์ประสานงาน
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
02-496-1337 สนง.
02-4961338 แฟ๊กซ์
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
ณ วันที่
31 มกราคม 2563

อยู่ในช่วงคงสภาพ63

ข้อมูลสมาชิก
ณ วันที่
31 มกราคม 2563
เสียชีวิต
224 ราย
ลาออก
49 ราย
สมัครใหม่รอบ 3/63
760 ราย
อัตราเงินสงเคราะห์รายศพ
อยู่ในช่วงคงสภาพ63
สำหรับสมาชิก
ตารางสรุปการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์ถัวเฉลี่ยต่อปี ( แนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 12/2562 )
สมาชิกสามัญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ข้อมูล ธันวาคม 2562
เดือน
จำนวน
สมาชิก
สมาชิก
ใหม่
สมาชิกรอบ
เสียชีวิต
ค่าสงเคราะห์
ศพละ

หักค่า
สงเคราะห์ศพ
เดือนนี้

ค่าสงเคราะห์
ศพล่วงหน้า
ใช้แล้วทั้งสิ้น
เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าคงเหลือ
ธ.ค.57
265,662
   
2,147
       
ธ.ค.58
275,869
   
2,257
       
ธ.ค.59
259,873
   
2,189
       
ธ.ค.60
275,678
   
2,265
       
ธ.ค.61
291,425
   
2,377
       
ธ.ค.62
299,523
2,547

รวม
แนวคิดในการจัดตั้ง องค์กร
คู่ เพื่อครูทั่วประเทศ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทั้ง 5
ภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันควร
ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์วิชาชีพครู
>> ดูรายละเอียด

ประกาศจดทะเบียน
ฌาปนกิจชุมนุมฯ จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14
ก.พ. 2553 >> ดูรายละเอียด
คู่มือคณะกรรมการ และเจ้า
หน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน

ครั้งที่ 2 >> ดูรายละเอียด
ดาว์นโหลด เอกสารต่างๆ
สามารถ ดาว์นโหลดเอกสาร
เช่น ใบสมัคร,ประกาศ, คำสั่ง,
แบบประชาสัมพันธ์
>> คลิกที่นี่
ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อ

เพื่อดำเนินการแทน และให้
มีผลผูกพันธ์สมาคมประจำ
ศูนย์ >> ดูรายละเอียด

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สสอท.

ปฏิบัติงานของสมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมฯ
ของสมาคมฌาปนกิจสง-
เคราะห์สมาชิกชุมนุมฯ
>> ดูรายละเอียด

รายละเอียดข้อมูลทุน
ดำเนินการ

แบ่งกลุ่มตามภูมิภาคของ
สมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด
 
 

นายสมพล  ตันติสันติสม
นายกสมาคมฯ
นายดิเรก   เนคมานุรักษ์
ผู้จัดการสมาคมฯ

การติดต่อสื่อสาร
Facebook


Line Official


Android Application


Apple Application

งานนำเสนอ สสอค.
บรรยายสมาคมฌาปนกิจ
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1337,02-496-1338 E-mail : ftsc.coop1@gmail.com