เมนูหลัก
ระเบียบสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ประกาศสมาคม
หนังสือเวียน
มติที่ประชุมที่สำคัญ
สถานภาพ
-จำนวนสมาชิก
-งบทดลอง
แบบฟอร์ม สสอค.
ประกาศ (สสอค.9)
-คู่มือสมาชิก
-คู่มือศูนย์ประสานงาน
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
081-5927829 ผู้จัดการ
085-4624998 ธุรการ
085-6433158 การเงิน
085-4612485 บัญชี
   
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
บริการช่วยเหลือ
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเดินทาง
สถิติเว็บไซต์
ตารางสรุปการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์ถัวเฉลี่ยต่อปี (แนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 53/2556)
สมาชิกสามัญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ข้อมูล 2557
เดือน
จำนวน
สมาชิก
สมาชิก
ใหม่
สมาชิกรอบ
เสียชีวิต
ค่าสงเคราะห์
ศพละ

หักค่า
สงเคราะห์ศพ
เดือนนี้

ค่าสงเคราะห์
ศพล่วงหน้า
ใช้แล้วทั้งสิ้น
เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าคงเหลือ
ธ.ค.57
265,662
2,042
ม.ค.58
266,635
1,410
รอบคงสภาพปี 58 (ตามรายละเอียด)
229
2.30
526.70
526.70
3,243.85
รอบคงสภาพปี 58
(12/56)
526.70
3,296.05
รอบคงสภาพปี 58
(1/57)
526.70
3,243.85
รอบคงสภาพปี 58
(2/57)
526.70
3,756.15
รอบคงสภาพปี 58
(3/57-12/57)
526.70
4,289.30
รอบคงสภาพปี 58
(กรณีพิเศษ/57)
526.70
4,681.30

รอบ 1/58 และเพื่อกู้
(1 ม.ค.58)

526.70
3,873.30
รอบ พ60/01 และเพื่อกู้ (1 ม.ค.58)
526.70
4,273.30
รวม
1,410
229
แนวคิดในการจัดตั้ง องค์กร
คู่ เพื่อครูทั่วประเทศ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทั้ง 5
ภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันควร
ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์วิชาชีพครู
>> ดูรายละเอียด

ประกาศจดทะเบียน
ฌาปนกิจชุมนุมฯ จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14
ก.พ. 2553 >> ดูรายละเอียด
คู่มือคณะกรรมการ และเจ้า
หน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน

ครั้งที่ 2 >> ดูรายละเอียด
ดาว์นโหลด เอกสารต่างๆ
สามารถ ดาว์นโหลดเอกสาร
เช่น ใบสมัคร,ประกาศ, คำสั่ง,
แบบประชาสัมพันธ์
>> คลิกที่นี่
ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อ

เพื่อดำเนินการแทน และให้
มีผลผูกพันธ์สมาคมประจำ
ศูนย์ >> ดูรายละเอียด

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สสอท.

ปฏิบัติงานของสมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมฯ
ของสมาคมฌาปนกิจสง-
เคราะห์สมาชิกชุมนุมฯ
>> ดูรายละเอียด

รายละเอียดข้อมูลทุน
ดำเนินการ

แบ่งกลุ่มตามภูมิภาคของ
สมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด
 
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ฝ่ายบัญชี

ศันสนีย์ สิทธิโห

08-5461-2485

ฝ่ายวิชาการ

จันทร์ทิพย์ บุตรโยจันโท

08-5462-4998

ฝ่ายการเงิน

ธนวินท์ คีรีมังคละ

08-5643-3158

ฝ่ายข้อมูลสมาชิก

ภัทรวรรณ สาตาชนม์

08-5646-1294

ฝ่ายธุรการ

 

08-5642-7165

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ระบบ

 

 

 

 

เอกบุตร หิวคง

09-2316-0072

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายงานสารนิเทศ

นาถยา โสระสิงห์

08-2855-9722

ฝ่ายสำนักงาน

ชไมพร มงคลชัย

08-5642-9095

เจ้าหน้าที่งานบริการ

 

 

 

 

 

 

   
ที่ตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายเอนก  เนียมเทศ
นายกสมาคมฯ
นาย สุรศักดิ์   ยศปัญญา
ผู้จัดการสมาคมฯ
โทร. 081-5927829
งานนำเสนอ สสอค.
บรรยายสมาคมฌาปนกิจ
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1337,02-496-1338 E-mail : ftsc.coop1@gmail.com