เมนูหลัก
ระเบียบสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ประกาศสมาคม
หนังสือเวียน
มติที่ประชุมที่สำคัญ
สถานภาพ
-จำนวนสมาชิก
-งบทดลอง
แบบฟอร์ม สสอค.
ประกาศ (สสอค.9)
-คู่มือสมาชิก
-คู่มือศูนย์ประสานงาน
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
081-5927829 ผู้จัดการ
085-4624998 ธุรการ
085-6433158 การเงิน
085-4612485 บัญชี
   
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
บริการช่วยเหลือ
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเดินทาง
สถิติเว็บไซต์
ตารางสรุปการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์ถัวเฉลี่ยต่อปี (แนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 53/2556)
สมาชิกสามัญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ข้อมูล 2557
เดือน
จำนวน
สมาชิก
สมาชิก
ใหม่
สมาชิกรอบ
เสียชีวิต
ค่าสงเคราะห์
ศพละ

หักค่า
สงเคราะห์ศพ
เดือนนี้

ค่าสงเคราะห์
ศพล่วงหน้า
ใช้แล้วทั้งสิ้น
เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าคงเหลือ
ธ.ค.56
260,347
2,042
ก.ย.57
267,356
800
รอบคงสภาพปี 55 (1/55)
160
2.35
376.00
3,917.45
82.55
รอบคงสภาพปี 56
(2/55)
3,917.45
82.55
รอบคงสภาพปี 56
(3/55 - 10/55),1/56
3,917.45
82.55
รอบ 2/56
3,917.45
82.55
รอบ 3/56
3,917.45
82.55
รอบคงสภาพปี 57
(4/56 - 12/56)
3,917.45
82.55
รอบคงสภาพปี 57
(12/56)
3,917.45
134.75
สมาชิกอุทธรณ์ 2557
3,917.45
482.55
รอบ 1/57
3,917.45
82.55
รอบ 2/57
3,405.15
594.85
รอบ 3/57

2,953.95

1,446.05
รอบ 4/57

2,502.75

1,897.25
รอบ 5/57

2,115.00

2,285.00
รอบ 6/57
1,635.60
2,764.40
รอบ 7/57
1,184.40
3,215.60
รอบ 8/57
747.30
3,652.70
รอบ 9/57
376.00
4,024.00
รวม
8,833
1,667
แนวคิดในการจัดตั้ง องค์กร
คู่ เพื่อครูทั่วประเทศ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทั้ง 5
ภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันควร
ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์วิชาชีพครู
>> ดูรายละเอียด

ประกาศจดทะเบียน
ฌาปนกิจชุมนุมฯ จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14
ก.พ. 2553 >> ดูรายละเอียด
คู่มือคณะกรรมการ และเจ้า
หน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน

ครั้งที่ 2 >> ดูรายละเอียด
ดาว์นโหลด เอกสารต่างๆ
สามารถ ดาว์นโหลดเอกสาร
เช่น ใบสมัคร,ประกาศ, คำสั่ง,
แบบประชาสัมพันธ์
>> คลิกที่นี่
ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อ

เพื่อดำเนินการแทน และให้
มีผลผูกพันธ์สมาคมประจำ
ศูนย์ >> ดูรายละเอียด

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สสอท.

ปฏิบัติงานของสมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมฯ
ของสมาคมฌาปนกิจสง-
เคราะห์สมาชิกชุมนุมฯ
>> ดูรายละเอียด

รายละเอียดข้อมูลทุน
ดำเนินการ

แบ่งกลุ่มตามภูมิภาคของ
สมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด
 
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ฝ่ายบัญชี

ศันสนีย์ สิทธิโห

08-5461-2485

ฝ่ายวิชาการ

จันทร์ทิพย์ บุตรโยจันโท

08-5462-4998

ฝ่ายการเงิน

ธนวินท์ คีรีมังคละ

08-5643-3158

ฝ่ายข้อมูลสมาชิก

ภัทรวรรณ สาตาชนม์

08-5646-1294

ฝ่ายธุรการ

 

08-5642-7165

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ระบบ

 

 

 

 

เอกบุตร หิวคง

09-2316-0072

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายงานสารนิเทศ

นาถยา โสระสิงห์

08-2855-9722

ฝ่ายสำนักงาน

ชไมพร มงคลชัย

08-5642-9095

เจ้าหน้าที่งานบริการ

 

 

 

 

 

 

   
ที่ตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายเอนก  เนียมเทศ
นายกสมาคมฯ
นาย สุรศักดิ์   ยศปัญญา
ผู้จัดการสมาคมฯ
โทร. 081-5927829
งานนำเสนอ สสอค.
บรรยายสมาคมฌาปนกิจ
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1337,02-496-1338 E-mail : ftsc.coop1@gmail.com