เมนูหลัก
แบบฟอร์ม ชสอค.
สายด่วนองค์กรคู่เพื่อครูไทย
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอค.
085-6433158 สสอค.
085-6429095 สสอค.
085-4624998 สสอค.
085-4612485 สสอค.
สถาบันการเงิน
สถิติเว็บไซต์
คู่มือคณะกรรมการ และเจ้า
หน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน

ครั้งที่ 2 >> ดูรายละเอียด
ประกาศจดทะเบียน
ชุมนุมสหกรณ์ฯ จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 ก.พ.
2553
>> ดูรายละเอียด
แนวคิดในการจัดตั้ง องค์กร
คู่ เพื่อครูทั่วประเทศ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทั้ง 5
ภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันควร
ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์วิชาชีครู
>> ดูรายละเอียด
รายละเอียดข้อมูลทุน
ดำเนินการ

สหกรณ์ฯ ครู ทั่วประเทศ
>> ดูรายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย จำกัด
>> ดูรายละเอียด
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
สามารถ ดาว์นโหลดเอกสาร
เช่น ใบสมัคร,ประกาศ, คำสั่ง,
แบบประชาสัมพันธ์
>> คลิกที่นี่
 
 
  - รายงานการเสียชีวิตสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
  - แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
  - แบบคำขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
  - บัญชีแสดงผู้รับประโยชน์เงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
  - แบบฟอร์มรายงานอนุมัติจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพ สสอท.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - รวมยอด 30 กลุ่ม สมาชิกสหกรณ์  
   
นาย ก๊ก  ดอนสำราญ
ประธานกรรมการ
นาย สุรศักดิ์   ยศปัญญา
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ฯ
 
สรุปยอดผู้เสียชีวิต สสอค.
ประจำปี 2554
ณ วันที่ 22 เมษายน 2554
: สมาชิกทั้งหมด
: 31 มีนาคม 2554
: 106,568 คน
: ยอดเสียชีวิต
: 120 ศพ
: ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
: 4,000 บาท
: หัก ค่าสงเคราะห์ศพ
: (120 ศพ x 6 บาท)
: 720 บาท
=
: คงเหลือ (3.)-(4.)
: 3,280 บาท
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
บริการช่วยเหลือ
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเดินทาง
ที่
ชื่อสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
สหกรณ์
สสอท.
ค่าสงเคราะห์ศพ 1,200 บ.
70%
30%
ค่าธรรมเนียม 40 บ.
30
10
รวม (1-4)
จำนวน
เงินรับโอน
(2+4)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด
510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042-812192 แฟกซ์. 042-832433 E-mail : ftsc.coop@gmail.com