เมนูหลัก
ระเบียบสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ประกาศสมาคม
หนังสือเวียน
มติที่ประชุมที่สำคัญ
สถานภาพ
-จำนวนสมาชิก
-งบทดลอง
แบบฟอร์ม สสอค.
ประกาศ (สสอค.9)
-คู่มือสมาชิก
-คู่มือศูนย์ประสานงาน
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอค.
085-6433158 สสอค.
085-6429095 สสอค.
085-4624998 สสอค.
085-4612485 สสอค.
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
บริการช่วยเหลือ
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเดินทาง
สถิติเว็บไซต์
 
Bill - Payment (แบบฟอร์มโอนเงิน)
 
 
 
********************************************************************************
 
แบบ - ตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน
สสอค.7
สสอค.8
สสอค.8.1
สสอค.9
 
********************************************************************************
 
แบบ - สมัครสมาชิก
สสอค.1
สสอค.2
สสอค.2.1
สสอค.3
สสอค.4
สสอค.5
สสอค.6
 
********************************************************************************
 
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูล
สสอค.27
สสอค.28
สสอค.29
 
********************************************************************************
 
 
รายงานสมาชิกลาออก
1
หนังสือรายงานสมาชิกลาออก
สสอค.21
1
หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก สสอค.
สสอค.22
1
หนังสือขออนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก สสอค.ลาออก
สสอค.23
1
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)คงเหลือสมาชิกลาออก
สสอค.24
1
หนังสือแสดงความจำนงบริจาคเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)
สสอค.20
1
หนังสือรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกลาออก
สสอค.25
1
งบหน้าการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกลาออก (Excel)
สสอค.26
 
********************************************************************************
 
 
รายงานสมาชิกเสียชีวิต
2
สสอค.12
2
สสอค.13
2
สสอค.14
2
สสอค.15
2
สสอค.16
2
สสอค.20
2
สสอค.17
2
สสอค.18
2
สสอค.19
 
********************************************************************************
 
 
การจ่ายเงินค่าจัดการศพ
2
สสอค.34
2
สสอค.35
2
สสอค.36
 
********************************************************************************
 
 
แบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) เพื่อคงสภาพปีต่อไป
2
สสอค.30
 
********************************************************************************
 
 
แบบฟอร์มการขอคืนสภาพสมาชิก
2
สสอค.10
2
สสอค.11
 
********************************************************************************
 
 
แบบฟอร์มการขอโอนย้าย
2
สสอค.33/1
2
สสอค.31
2
สสอค.32
2
สสอค.33
 
********************************************************************************
 
 
กระ บวนการควบคุมภายในศูนย์ประสานงาน
สสอค.37
สสอค.38
 
********************************************************************************
 
 
 
 
แบบฟอร์มปฏิบัติงานศูนย์
สสอค.40
สสอค.41
 
นายอุทัย  ศรีเทพ
นายกสมาคมฯ
นาย สุรศักดิ์   ยศปัญญา
ผู้จัดการสมาคมฯ
งานนำเสนอ สสอค.
รายงานผลโครงการความ
ร่วมมือจัดตั้ง สส.ชสอ.
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1338 E-mail : ftsc.coop1@gmail.com